კანონმდებლობა

საგანგებო/ავარიული მანიშნებლები და ინსტრუქციები - შესაბამის საკითხს არეგულირებს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №449 2007 წლის 27 მარტი. თავი I, მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, მუხლი 3, 4, 6, 9, 10, 11 მუხლების სესაბამისი პუნქტების გათვალისწინება და პრაქტიკაში დანერგვა:

ასევე: